1. Hoạt động tư vấn:

      Hoạt động tư vấn được thực hiện bởi cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm.
      Nội dung thực hiện tư vấn bao gồm: Nắm bắt nhu cầu, khả năng của NLĐ; Tư vấn học nghề phù hợp với trình độ của NLĐ, chi phí và nhu cầu của thị trường lao động; Tư vấn về thủ tục hưởng BHTN theo yêu cầu của NLĐ sau khi đã được tư vấn về việc làm và học nghề; Tư vấn khác: chính sách lao động - việc làm; thông tin thị trường lao động…
      Quy trình thực hiện tư vấn bao gồm 5 bước: 

      + Bước 1: NLĐ ghi đầy thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn việc làm vào Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm, TTDVVL trao đổi trực tiếp để nắm bắt nhu cầu, khả năng của NLĐ; 

      + Bước 2: TTDVVL có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu tư vấn của NLĐ bị thất nghiệp đã kê khai trong Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và tư vấn đối với NLĐ. Nếu NLĐ không chấp thuận việc làm được tư vấn mà có nhu cầu học nghề thì thực hiện thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề. Nếu NLĐ không có nhu cầu học nghề mà có nhu cầu hưởng TCTN thì thực hiện thủ tục giải quyết hưởng TCTN. 

      + Bước 3: TTDVVL có trách nhiệm theo dõi về việc tư vấn, giới thiệu việc làm đối với NLĐ; 

      + Bước 4: TTDVVL có trách nhiệm xác lập hồ sơ cho từng đợt tư vấn, giới thiệu việc làm và đối với từng NLĐ (Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm); 

      + Bước 5: TTDVVL báo cáo, lưu trữ danh sách NLĐ được tư vấn

       2. Hoạt động giới thiệu việc làm

       Nội dung giới thiệu việc làm bao gồm: Nắm bắt nhu cầu, khả năng của NLĐ; Giới thiệu việc làm phù hợp với yêu cầu và khả năng của NLĐ: việc làm mà NLĐ được đào tạo; việc làm đã từng thực hiện; việc làm mà mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương NLĐ đã từng làm trước khi chấm dứt HĐLĐ/ HĐLV...
      Quy trình thực hiện giới thiệu việc làm bao gồm 5 bước: 

      + Bước 1: TTDVVL có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu giới thiệu việc làm của NLĐ bị thất nghiệp đã kê khai trong Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm để giới thiệu việc làm; 

      + Bước 2: Căn cứ nhu cầu tuyển dụng việc làm của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tại Trung tâm để giới thiệu việc làm phù hợp; 

      + Bước 3: TTDVVL lập Phiếu giới thiệu việc làm (mẫu số 02 kèm theo sổ hướng dẫn) để NLĐ đến doanh nghiệp tuyển dụng; 

      + Bước 4: TTDVVL có trách nhiệm theo dõi kết quả giới thiệu việc làm của NLĐ tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được giới thiệu; 

      + Bước 5: TTDVVL báo cáo, lưu trữ danh sách NLĐ được giới thiệu việc làm 

                                                                                                                              Hoàng Yến