********************************************************************

Xem chi tiết nội dung thông báo (Nhấn mở tập tin bên dưới, đọc kỹ hướng dẫn):

19-tb-dvvl-20210917-ve-viec-giai-quyet-chinh-sach-bhtn-tu-ngay-20-09-2021-re.pdf

 

Tải tập tin hướng dẫn và các biểu mẫu:

huong-dan-nop-ho-so-de-nghi-huong-tro-cap-that-nghiep-nt.docx

mau-so-03-de-nghi-huong-tro-cap-that-nghiep.docx

mau-so-16-thong-bao-tim-kiem-viec-lam-hang-thang.docx

mau-so-23-thong-bao-co-viec-lam-bao-luu.docx

 

********************************************************************