******************************************************************************

Xem chi tiết nội dung:

Thông báo về việc tổ chức Sàn Giao dịch việc làm trực tuyến tháng 10 năm 2021

20-tb-ttdvvl-20210930-thong-bao-to-chuc-san-giao-dich-viec-lam-thang-10-2021.pdf

Thư mời tham dự Sàn Giao dịch việc làm trực tuyến tháng 10 năm 2021

05-tm-ttdvvl-20210930-thu-moi-tham-du-san-giao-dich-viec-lam-thang-10-2021.pdf

 

******************************************************************************