******************************************************************************

Xem chi tiết nội dung:

5348-ldtbxh-gdnn-20210921-vv-phoi-hop-trien-khai-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-dao-tao-boi-duong.pdf

Xem thêm văn bản liên quan

4485-ldtbxh-gdnn-20210813-vv-trien-khai-ho-tro-nsdld-dao-tao-ky-nang-cho-nguoi-lao-dong.pdf

930-bhxh-qlt-20210712-vv-thuc-hien-mot-so-noi-dung-theo-nghi-quyet-68-nq-cp-va-quyet-dinh-23-2021-qd-ttg.pdf

******************************************************************************